Begeleidingsplan 2015-2018

Het begeleidingsplan 2015-2018 is tot stand gekomen in samenwerking met alle collega’s van de begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Dit begeleidingsplan is de verdere concretisering van onze visie. Het biedt een antwoord op de vraag hoe de begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, binnen de decretale en aanvullende opdrachten, de scholen en centra zal ondersteunen. Wij bewaken voor elke opdracht het evenwicht tussen vraag- en aanbodgestuurde ondersteuning. Per decretale opdracht hebben we de geplande trajecten, netwerken en (piloot-)projecten beschreven.

Na de ontwikkelingsfase van dit plan (augustus 2014 – maart 2015) hebben we een resonantiefase (april – mei 2015) ingelast. Zowel onderwijsexperts en onderzoekers, directies van provinciale secundaire scholen en centra als schoolbesturen hebben input gegeven. We hebben deze input verwerkt en het plan waar nodig bijgestuurd.

Het begeleidingsplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw op 11 mei 2015.
We wensen dan ook iedereen te bedanken voor de vrijwillige, enthousiaste inbreng, het meedenken en het mee-vormgeven van dit plan dat de basis is voor de ondersteuning van de provinciale scholen en centra voor de komende 3 schooljaren.

2015-2018 worden boeiende jaren. De besparingen hebben onze creativiteit alvast niet aangetast, wel integendeel.
Graag zullen wij onze visie op begeleiding, gestoeld op de begeleidingsfilosofie over effectief leren, in acties omzetten. Ook zullen wij intensief inzetten op het laten samensporen van begeleiding en nascholing.

Voor startende leraren zal een gloednieuw aanbod ontwikkeld worden via een pilootproject met twee scholen. De ondersteuning richt zich zowel naar het beleidsniveau van de school, de starters zelf als de ervaren leraren die het sociaal netwerk rond de starters vormen.
De methodiek van het leernetwerk is geëvalueerd, goed bevonden en lichtjes aangepast. De komende twee schooljaren organiseren we vier nieuwe leernetwerken (kwaliteitszorg, evaluatie, talenbeleid en inclusie), een combinatie van netwerkbijeenkomsten en individuele schoolbegeleidingen.

Tondersteboven van Talent krijgt een volgende editie. In samenwerking met een team van stagiairs zullen we ondersteboven zijn van dit innovatief project.

De opdrachten van SNPB worden ingekanteld in de afzonderlijke begeleidingsdiensten, met name inclusiever onderwijs en taal, alsook de doelstellingen bepaald in artikel 49 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Wij zijn alvast klaar om de implementatie van het M-decreet, dat ingaat op 1 september 2015, verder te ondersteunen in onze scholen en centra. We begeleiden specifieke ‘cases’ in de zoektocht naar redelijke aanpassingen en dat in verbindend samenwerken met alle actoren. We bieden daarnaast ook trajecten aan om kaders zoals UDL, HGW en het zorgcontinuüm ingang te laten vinden in de scholen en centra. Ook wat taal betreft, bieden we ondersteuning op twee vlakken: enerzijds het ondersteunen van het talenbeleid, de taalvaardigheid van het Nederlands en meertaligheid en anderzijds het begeleiden bij het organiseren van functioneel en taakgericht vreemde talenonderwijs. SNPB verdwijnt, maar daarom niet de samenwerking tussen de begeleidingsdiensten. Samen zullen wij expertise delen, materiaal ontwikkelen en aan de kar trekken van inclusiever onderwijs, taal en ondersteuning volwassenonderwijs.