Bevraging effectiviteit ondersteuning lessentabel

eerste graad secundair onderwijs

Gegevens

Aantal aangeschreven scholen: 25

Aantal respondenten: 15 (60%)

Periode afname: 15 maart 2019-15 april 2019Inhoudelijk

Alle respondenten (100%) geven aan dat de begeleiding bij de POV-lessentabel hen heeft ondersteund bij het opstellen van de schooleigen lessentabel met vakken.

93% van de respondenten voelden zich ondersteund bij het inplannen van extra onderwijstijd voor basisgeletterdheid (financiële geletterdheid, digitale geletterdheid, ...) door de begeleiding bij de POV-lessentabel.

De respondenten zijn verdeeld (50%-50%) over het effect van de begeleiding bij het POV-lessentabel voor wat betreft de impact op de optimale(re) organisatie van de onderwijstijd, bijvoorbeeld via het werken in blokken van ten minste twee uur voor ICT, economie, aardrijkskunde, PO en MO.
De aangegeven belemmeringen zijn (1) de timing van de bevraging (opstellen van lessentabellen gebeurt pas later dit schooljaar, het overleg met de begeleiders is later ingepland, er wordt nog gewacht tot de verdere toelichting van de vakfiches) en (2) de beperktheid van het schoolteam. De respondenten geven aan dat zij op dit moment hierrond geen verdere ondersteuning nodig achten.

De begeleiding bij de POV-lessentabel heeft duidelijk tot gevolg dat samenwerking/teamteaching wordt georganiseerd in samenspraak met de leraren in functie van horizontale leerlijnen. Slechts 1 respondent gaf aan dit niet te doen, 1 respondent geeft aan dit te willen doen voor alle vakken behalve MO, PO, LO en de levensbeschouwelijke vakken.
Wat betreft de vakken waarvoor samenwerking/teamteaching zal worden georganiseerd, is STEM (93%) de meest voorkomende keuze. Muzikale en plastische opvoeding (20%) en PAV (20%) lenen zich volgens de directies ook duidelijk goed voor samenwerking/teamteaching in hun school. Andere vakken die nog worden vermeld (telkens 1 respondent) zijn techniek, wiskunde en Frans. Ook de transversale competenties worden hier expliciet vermeld.

Wat betreft de tijdsbesteding konden de directeurs aangeven of ze dankzij de begeleiding bij de lessentabel de afgelopen twee maanden meer, minder dan wel evenveel tijd hebben besteed aan vooropgestelde taken.

 

Minder tijd aan gespendeerd

Evenveel tijd aan gespendeerd

Meer tijd aan gespendeerd

Afstemming van de lessentabel op eindtermrealisatie

 

40.00%

33.33%

26.67%

Ondersteuning van de samenwerking tussen leraren voor het ontwikkelen van nieuwe lespraktijken

26.67%

20.00%

53.33%

Professionalisering

20.00%

20.00%

60.00%

Dialoog met medewerkers over het gevalideerd doelenkader

26.67%

40.00%

33.33%

Dialoog over de materiële uitrusting i.f.v. het gevalideerd doelenkader (bv. in elk lokaal een pc)

33.33%

53.33%

13.33%

Vooral bij de ondersteuning bij de samenwerking tussen de leraren en de professionalisering zien we een toename van de tijdsinvestreing van de directeurs.

Voor het opstellen van de lessentabellen wordt nog verduidelijking gevraagd aan de respondenten.