Externe evaluatie

Op maandag 10 februari 2014 ontvingen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten en het Samenwerkingsverband van de Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (vzw SNPB) het eindrapport van de evaluatie die vorig schooljaar plaatsvond en een samenvattend rapport dat een beeld schetst van de werking van pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is tevreden met de resultaten van de evaluatie en heeft aan een aantal aanbevelingen reeds een gevolg gegeven.

Documenten externe evaluatie:

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

De begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen neemt ondersteuningsinitiatieven om kwaliteitsbevordering in de provinciale scholen en centra te realiseren, met name het organiseren van begeleiding en nascholing en het aanbieden van dienstverlening. De begeleidingsdienst participeert ook in netoverschrijdende ondersteuningsinitiatieven van SNPB.

De commissie en de visitatie

De evaluatiecommissie stelde vast dat Provinciaal Onderwijs Vlaanderen een duidelijke keuze gemaakt heeft voor begeleiding op schoolniveau en hier consequent naar handelt. Tijdens de focusgesprekken ontmoette de commissie “zeer tevreden klanten”. Net zoals de commissie hechten wij veel belang aan het betrekken van leerkrachten bij begeleidingstrajecten. We zijn echter geen voorstander om uitsluitend in te zetten op de ondersteuning van individuele leerkrachten. Om duurzaam te werken, opteren wij per school voor een participatieve systeembenadering door directies, coördinatoren en leraren samen te begeleiden. We kiezen dus niet louter voor de individuele ondersteuning van leerkrachten, maar laten hen van elkaar leren in netwerken en projecten.

Verder vroegen we ons ook af hoe men de gegevens van het wetenschappelijk onderzoek van prof. Van Petegem zou extrapoleren en wou meenemen in het formuleren van vaststellingen en aandachtspunten. Het aantal respondenten binnen het provinciaal onderwijs was immers zeer beperkt om hieruit valabele conclusies te formuleren.

Opvolging

In een eerste reactie op het eindrapport stelt Patrick Weyn, ex-directeur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, dat “heel wat aanbevelingen herkenbaar zijn en deels overeenkomen met de aanbevelingen naar aanleiding van een visitatie van onze diensten die we een half jaar eerder zelf organiseerden. Een deel van deze aanbevelingen werden ondertussen al aangepakt om onze werking te optimaliseren”.

Na een grondige analyse van het eindrapport zal Provinciaal Onderwijs Vlaanderen nog bemerkingen en vragen formuleren, maar wij vinden dat een externe kijk op de werking van onze dienst verhelderend werkt  en inspiratie biedt. Wij zullen de analyse en aandachtspunten die de commissie aanreikt grondig bestuderen en toetsen aan onze eigen sterkte-zwakteanalyse. De werkpunten zullen we de komende maanden aanpakken in het kader van ons kwaliteitszorgsysteem.

Ondanks de complexiteit van het bepalen van de effectiviteit van ons begeleidingswerk, gezien de vele factoren die interfereren, willen wij verder werk te maken van het meten van de reële impact van de interventies op de kwaliteit van onderwijs. Wij zullen de bestaande samenwerking met de andere begeleidingsdiensten nog intensifiëren, weliswaar met behoud van de eigen identiteit. Het evenwicht tussen vraag- en aanbodgestuurd ondersteunen zullen we verder bewaken. We zullen blijven inzetten op de integratie van begeleiding en nascholing. Ook wat begeleiding van beginnende leerkrachten betreft, zijn wij – net als de commissie – ervan overtuigd dat de begeleidingsdienst samen met de school/het centrum en de lerarenopleidingen hierin een ondersteunende taak heeft.