CAO XI - En wat met de directeur?

De collectieve arbeidsovereenkomst XI (CAOXI) werd vrijdag 23 februari 2018 aangekondigd en toegelicht op een persconferentie. Deze CAOXI werd vroegtijdig afgesloten met een unaniem akkoord tussen het kabinet en de vakverenigingen

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) is zeer tevreden dat er maatregelen genomen worden om startende leraren beter te ondersteunen bij hun eerste stappen in het werkveld. Onze besturen hebben in de verschillende provincies al heel wat initiatieven op dit vlak genomen. Zo organiseren de provincies Antwerpen en Limburg al verschillende jaren met succes klasbezoeken ter ondersteuning van de startende leraren. Dit wordt aangevuld met professionalisering vanuit de pedagogische begeleidingsdienst POV in de vorm van starterscafés met supervisiesessies voor startende leraren en coachcafés met praktische tools die direct inzetbaar zijn ter ondersteuning van de coaches van startende leraren. Bijkomende middelen kunnen deze lopende initiatieven versterken en nieuwe initiatieven zoals in de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunen.

De oprichting van een “lerarenplatform” en de “bundeling” van opgespaarde niet-uitgevoerde vervangingen zijn twee maatregelen die naadloos aansluiten bij een adequate ondersteuning van startende leraren.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen engageert zich dan ook om in te stappen in het pilootproject “lerarenplatform secundair onderwijs” en heeft er vertrouwen in dat als de interesse van onze scholen groter is dan de voorziene plaatsen, de overheid hiervoor een oplossing zal aanreiken.

De “bundeling” van niet-uitgevoerde vervangingen geeft de directeur een klein beetje ademruimte om een beperkt flexibel beleid te kunnen voeren, een flexibel HRM-beleid dat echter op de helling komt te staan door de andere maatregelen in de CAOXI.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een aantal bedenkingen bij de maatregelen rond de vaste benoemingen en de tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur (TADD).

Het vinden van leraren is vandaag onmiskenbaar een probleem. Het aantrekken van geschikte directieleden is echter nog een groter probleem! Soms moeten er meerdere selectierondes georganiseerd worden om een geschikte kandidaat-schoolleider te selecteren. Kandidaten worden afgeschrikt door de grote taakbelasting en het gebrek aan ondersteuning binnen de school.

Het beroep is niet meer aantrekkelijk en heel wat directeurs die nu bezig zijn, dreigen af te haken door enerzijds de werkdruk, maar anderzijds door de spanningen met leraren, leerlingen, ouders, …

Directeurs van vandaag voelen zich als een sandwich. Ze dienen de normen van het nieuwe OK-kader samen met het schoolteam voor zoveel mogelijk leerlingen te behalen, maar kunnen geen modern HRM-beleid voeren. Schoolleiders kunnen niet altijd de keuzes maken die ze zouden willen maken in functie van kwaliteitsvol onderwijs. Schoolleiders staan soms machteloos tegenover bepaalde situaties in hun school, vaak ten koste van de kwaliteit van onderwijs en van leerwinst en zorg voor de leerling.

Kortom, het  huidige evaluatiesysteem wordt door de directies als niet-adequaat ervaren: ze kunnen niet daadkrachtig omgaan met slecht functionerende vastbenoemde leraren. Dit heeft een negatief effect op de goed functionerende leraren binnen het team en het welbevinden en de veerkracht van de schoolleider.

Het voorstel binnen CAOXI om de vacantverklaring van vaste benoemingen fors uit te breiden door dubbel vast te benoemen in heel wat verlofstelsels, zal bij onze directies hard binnenkomen. De manoeuvreerruimte binnen hun HRM-beleid wordt nog beperkter en hierdoor zal de kans dat sommige schoolleiders afhaken nog vergroten.

We zijn het er allemaal over eens dat de directeur en zijn directieteam de sleutelfiguren zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de lerende cultuur binnen de school. Toch krijgen zij nu minder ruimte om een flexibel en op de leerlingen afgestemd HRM-beleid te voeren in hun scholen.